CorelDRAW2018从入门到精通

CorelDRAW2018从入门到精通

CorelDRAW2018从入门到精通(配套资源:视频+素材源文件+PPT)。本套教程从CorelDRAW 2018的基本操作入手,179集教学视频全面而深入地阐述了CorelDRAW CorelDRAW2018的矢量绘图、文本编排、Logo设计、字体设计及工业设计等方面的技术。展示了如何运用CorelDRAW CorelDRAW2018制作出精美的平面设计作品。

CorelDRAW2018教程

CorelDRAW2018

CorelDRAW2018

分享到 :
相关推荐

发表回复

登录... 后才能评论